Exchange 2013 – How to increase message size limit

Exchange 2013 – How to increase message size limit Get-TransportConfig | Format-List MaxReceiveSize,MaxSendSize,MaxRecipientEnvelopeLimit K zobrazení limitů využijeme příkazu Get-TransportConfig Set-TransportConfig -MaxReceiveSize 35MB Set-TransportConfig -MaxSendSize 35MB Pokud chceme tyto limity navýšit …

Exchange server 2013 – Vypsání aliasů všech uživatelů

Pro vypsání emailových adres a aliasů, které přísluší uživatelům ve vaší organizaci lze použít script v Exchange Management Shell Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -OrganizationalUnit “DC=TOMAS,DC=LOCAL” |Select-Object DisplayName,PrimarySmtpAddress, @{Name=“EmailAddresses”;Expression={$_.EmailAddresses |Where-Object {$_.PrefixString -ceq …