Terminal Server Licencing – Error ID 4105

Pád dní zpět jsem konfiguroval licenční server pro Remote desktop services 2012R2.

4105-1

Provedl jsem instalaci 100 RDS User CAL, ovšem licenční server nepřiděloval licence. Tak jsem koukl do event logu a tam Error ID 4105.

Přičemž:

  • Počítač je členem skupiny „Licenční servery terminálového serveru“
  • Účet síťové služby je členem skupiny „Licenční servery terminálového serveru“
  • Službu Licencování vzdálené plochy jsem restartoval

Možné řešení:

Upravte a spusťte tento .ps script na doménovém řadiči:

# Description: This script will add missing permissions for the Terminal
 # Description: This script will add missing permissions for the Terminal
 #Server License Server group to user objects in Active Directory.
 # This may solve problems with TS CALs not beeing issued and event id
 #4105 being logged at the license server.

 # Constants
 $URL = "LDAP://DC=mydomain,DC=com";

 cls
 $root = New-Object DirectoryServices.DirectoryEntry $URL
 $ds = New-Object DirectoryServices.DirectorySearcher
 $ds.SearchRoot = $root
 $ds.filter = "objectCategory=Person"
 $src = $ds.findall()
 write-host "Found" $src.count "user objects.`n"
 $src | %{
 $de = $_.getdirectoryentry()
 $accessrules = $de.get_objectsecurity().getaccessrules($true, $false,[System.Security.Principal.SecurityIdentifier]) | ?{$_.ObjectType -eq "5805bc62-bdc9-4428-a5e2-856a0f4c185e"}
 if ((measure-object -inputobject $accessrules).count -eq 0)
   {
     $ar = new-object System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]"S-1-5-32-561", 48, "Allow", [guid]"5805bc62-bdc9-4428-a5e2-856a0f4c185e")
     $de.get_objectsecurity().addaccessrule($ar)
     $de.commitchanges()
     write-host -f yellow ("Added:`t" + $de.properties["sAMAccountName"])
     start-sleep -m 200
   }
 else
   {
     write-host -f green ("OK:`t" + $de.properties["sAMAccountName"])
   }
 }

 

 

 

 

(Visited 285 times, 1 visits today)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *